កម្មសិក្សានៅទីក្រុង Philadelphia

នៅសួនសត្វ ទីក្រុង Philadelphia
ទោះបីកើត ឬក៏មករស់នៅទីក្រុង Philadelphia, Pennsylvania ដែលឆ្ងាយពីមាតុភូមិកម្ពុជាយ៉ាងលន្លង់ លន្លូចយ៉ាងណាក៏ដោយ កុលបុត្រខ្មែរបានខិតខំធ្វើនូវអំពើល្អ ដោយបានចូលបួសរៀន ក្នុងបំណងក សាងបុណ្យកុសល រក្សានូវទំនៀមទម្លាប់ ប្រពៃណី វប្បធម៌ និងសាសនាជាតិ។ រូបភាពខាងលើ ថតក្នុង កម្មវិធីសិក្សាសម្រាប់សាមណេរទើបបួសថ្មី នៅទីក្រុង Philadelphia ដែលមានជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅរដូវក្ដៅ ។ ក្នុងកម្មវិធីនេះ កុលបុត្រដែលបានបួសថ្មី ត្រូវបានទទួលការអប់រំ អោយសិក្សាពីព្រះ ពុទ្ធសាសនា ទំនៀបទម្លាប់ខ្មែរ ភាសាខ្មែរ។

0 comments:

Post a Comment