កម្មវិធីសូត្រមន្ដពេលមុននឹងបួស


កម្មវីធីសូត្រមន្ដមុននឹងបួស។

ក្បួនដង្ហែនាគ
កម្មវិធីដង្ហែនាគដោយមានក្រុប ឆៃយាំុ ប្រចាំទីក្រុង Philadelphia ហែហម ជាមួយពុទ្ធបរិស័ទយ៉ាងច្រើនបានចូលរួម។

រូបថតអានុស្សាវរីយ៌

ថតជាមួយសាមណេរ ដាវិន

កម្មសិក្សានៅទីក្រុង Philadelphia

នៅសួនសត្វ ទីក្រុង Philadelphia
ទោះបីកើត ឬក៏មករស់នៅទីក្រុង Philadelphia, Pennsylvania ដែលឆ្ងាយពីមាតុភូមិកម្ពុជាយ៉ាងលន្លង់ លន្លូចយ៉ាងណាក៏ដោយ កុលបុត្រខ្មែរបានខិតខំធ្វើនូវអំពើល្អ ដោយបានចូលបួសរៀន ក្នុងបំណងក សាងបុណ្យកុសល រក្សានូវទំនៀមទម្លាប់ ប្រពៃណី វប្បធម៌ និងសាសនាជាតិ។ រូបភាពខាងលើ ថតក្នុង កម្មវិធីសិក្សាសម្រាប់សាមណេរទើបបួសថ្មី នៅទីក្រុង Philadelphia ដែលមានជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅរដូវក្ដៅ ។ ក្នុងកម្មវិធីនេះ កុលបុត្រដែលបានបួសថ្មី ត្រូវបានទទួលការអប់រំ អោយសិក្សាពីព្រះ ពុទ្ធសាសនា ទំនៀបទម្លាប់ខ្មែរ ភាសាខ្មែរ។

Buddhism in America

N-B-C News Special on Buddhism in America

Harmony